Motoradar

Zaloguj się Zarejestruj się

Regulamin
Regulamin korzystania z platformy www.motoradar.pl

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA - nowa wersja obowiązuje od 27 lipca 2020 r.

Serwis www.motoradar.pl (zwany dalej "Witryną") jest zarządzany przez Damiana Pomiernego.

Przed zarejestrowaniem się każdy Użytkownik musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Ogólnymi Warunkami Korzystania (zwanymi dalej "Ogólnymi Warunkami").

1 DEFINICJE

Katalog – oznacza elektroniczny katalog, w którym prezentowane są punkty umieszczone przez użytkownika.
Konto Użytkownika / Konto – oznacza rejestrację użytkownika w witrynie.
Konta w serwisach społecznościowych – oznacza konta w serwisach Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube i innych serwisach społecznościowych, gdzie dostarczane są informacje o Witrynie i oferowanych przez nią Usługach.
Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób, w jaki www.motoradar.pl gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika;
Polityka dotycząca plików cookies – oznacza dokument określający sposób, w jaki www.motoradar.pl gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika gromadzone za pomocą plików cookies;
Usługi / Usługi Główne – oznaczają oferowaną przez www.motoradar.pl Użytkownikom i Odwiedzającym nieograniczoną możliwość umieszczania Przedmiotów w odpowiednim Katalogu, przeglądania Kategorii.
Witryna – oznacza stronę internetową www.motoradar.pl .
Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która po zarejestrowaniu się na Witrynie jest uprawniona do korzystania ze wszystkich Usług Witryny w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, które nie są związane z działalnością zawodową;
Odwiedzający – oznacza każdą osobę niezarejestrowaną na Witrynie, która może korzystać z Witryny bez rejestracji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami;

2 OGÓLNE INFORMACJE

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki określają wzajemne relacje pomiędzy www.motoradar.pl a Użytkownikami lub Odwiedzającymi.
2.2 Możesz skontaktować się z www.motoradar.pl poprzez kontakt email pod adresem: info [at] motoradar.pl
2.3 Witryna umożliwia Użytkownikowi umieszczenie punktów na mapie związanych z dostępnymi w witrynie kategoriami.
2.4 Rejestrując się na Witrynie, Użytkownik musi podać swój adres e-mail i hasło
2.5 Dla celów bezpieczeństwa, www.motoradar.pl może zażądać udzielenia pewnych potwierdzeń w odniesieniu do twojego konta. Takie potwierdzenia mogą obejmować m.in. powiązanie użytkownika z danym podmiotem gospodarczym umieszczonym w katalogu. Wszystkie dane gromadzone w wyniku takiego potwierdzenia będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która jest częścią umowy pomiędzy www.motoradar.pl a Użytkownikiem.
2.6 www.motoradar.pl może, według własnego uznania, zmienić Ogólne Warunki w celu:
  a) dostosowania Ogólnych Warunków do obowiązujących lub przyjmowanych zmian przepisów ustawowych lub wymogów regulacyjnych;
  b) skorygowania wszelkich błędów;
  c) odzwierciedlenia zmian i rozwoju w sposobie prowadzenia działalności;
  d) odzwierciedlenia zmian w warunkach rynkowych lub standardowych praktyk branżowych.
2.7 Informujemy iż nie prowadzimy weryfikacji wprowadzanych danych oraz nie zabezpieczamy danych jakie użytkownik umieścił ( imię i nazwisko w katalogu, numer telefonu ). Wprowadzając powyższe użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

3 USŁUGI

3.1 www.motoradar.pl jest internetowym serwisem oferującym Użytkownikom Katalog usług. Użytkownicy mają możliwość umieszczenia punktów powiązanych z kategoriami jakie są dostępne.

4 UMIESZCZANIE PUNKTÓW W KATALOGU

4.1 Jako warunek wstępny Użytkownik umieszczający punkt w danej kategorii oświadcza, że jest powiązany z danym punktem lub uprawniony do jego umieszczenia
4.2 Użytkownik gdy umieszcza punkt, oświadcza, że jest on zgodny z podanym opisem i że jego opis jest wyczerpujący.
4.3 Umieszczanie Przedmiotów w Katalogu na Witrynie jest bezpłatne.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Wszyscy Odwiedzający i Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni, jako ich autorzy, za wszystkie informacje, które zamieszczają na Witrynie oraz, jeśli ma to zastosowanie, za oferowane przez siebie, sprzedawane, wymieniane lub przekazywane innym Użytkownikom Przedmioty. W szczególności, gdy Użytkownik wystawia Przedmioty w odpowiednim Katalogu,
5.2 W tym zakresie Odwiedzający i Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Użytkownicy i Odwiedzający muszą w szczególności powstrzymać się od:
  (I) naruszania praw osób trzecich,
  (II) naruszania praw własności intelektualnej lub wystawiania podrabianych towarów,
  (III) podżegania do wykroczeń lub przestępstw, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość,
  (IV) przekazywania nieprawidłowych informacji lub informacji poufnych,
  (V) oszczerczych komentarzy,
  (VI) dopuszczania się działań, które mogą narazić nieletnich na niebezpieczeństwo,
  (VII) publikowania danych osobowych innych osób lub naruszania praw do prywatności lub
  (VIII) uzurpowania sobie tożsamości innej osoby.
5.3 W przypadku, gdy Treść nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami zgodnie z punktem 5.2 lub ogólnie, jeśli Użytkownik lub Odwiedzający nie przestrzega niniejszych Ogólnych Warunków, Użytkownik lub Odwiedzający uznaje i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikające z tego bezpośrednie i pośrednie straty w odniesieniu do osób trzecich lub www.motoradar.pl . W związku z tym Użytkownik lub Odwiedzający uznaje i akceptuje, że w ramach swoich kompetencji jako host, www.motoradar.pl w żadnych okolicznościach nie podejmie jakiejkolwiek weryfikacji Treści i nie będzie odpowiedzialny za takie straty, chyba że
  (I) został należycie powiadomiony o istnieniu treści niezgodnych z prawem w rozumieniu obowiązujących przepisów zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.1, oraz
  (II) nie podjął natychmiastowych działań w celu usunięcia takich treści z Witryny.
W szczególności, lecz niewyłącznie, www.motoradar.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
  (I) działania lub zaniechania Odwiedzających i Użytkowników,
  (II) Informacje zamieszczone na Witrynie przez Użytkowników i Odwiedzających, ich tematy, dokładność, kompletność i/lub zgodność z obowiązującymi przepisami lub (III) jakość i ilość Przedmiotów, które sprzedają lub kupują za pośrednictwem Witryny, ani też ich zgodność z podanym opisem.

6 NARUSZENIA PRAWA – PROCEDURY POWIADAMIANIA

6.1 www.motoradar.pl nie ponosi odpowiedzialności za Treść zamieszczoną online. Użytkownicy są odpowiedzialni za Treść zamieszczaną online, a www.motoradar.pl może usuwać treść Użytkownika, o której został należycie powiadomiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i która narusza obowiązujące prawo i/lub polityki www.motoradar.pl. Dodatkowo, możemy podjąć działania przeciwko kontu Użytkownika. Jeśli Użytkownik lub Odwiedzający wykryje Treść, w której wyrażono zgodę na zbrodnie przeciwko ludzkości, nawołujące do nienawiści rasowej i/lub przemocy lub dotyczące pornografii dziecięcej, www.motoradar.pl musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany w wiadomości na adres email: info [at] motoradar.pl We wszystkich tych przypadkach www.motoradar.pl natychmiast zawiesi konto danego Użytkownika na czas oczekiwania na wyniki prowadzonego dochodzenia.
6.2 Jeżeli Użytkownik uważa, że jakaś Treść może naruszać jego prawa lub prawa osób trzecich (podrabianie, znieważanie, naruszanie prawa do prywatności), Użytkownicy mogą powiadomić o tym www.motoradar.pl pisząc na adres email: info [at] motoradar.pl

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownicy powstrzymają się od zamieszczania jakichkolwiek treści niezgodnej z prawem, nieprawdziwej lub niedokładnej. Użytkownicy muszą działać i korzystać z platformy w dobrej wierze.

7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownik zobowiązuje się:
  • podczas rejestracji na Witrynie podać prawdziwy adres e-mail ponieważ wymagane jest potwierdzenie otrzymane na email po procesie rejestracji;
  • zarejestrować się na Witrynie tylko raz, nie tworzyć więcej niż jednego Konta, chyba że osoba trzecia ma wiedzę o i/lub ma dostęp do tego Konta, i to wyłącznie po poinformowaniu www.motoradar.pl o tym oraz po zablokowaniu poprzedniego Konta;
  • nie korzystać z Witryny i/lub Usług w celu podejmowania bezprawnych działań lub transakcji lub działań oszukańczych;
  • podczas korzystania z Witryny, dostarczać obiektywnych, poprawnych, wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat wymiany i/lub zamierzonej sprzedaży, czy usługi;
  • nie kopiować informacji pojawiających się na Witrynie i umieszczanych przez www.motoradar.pl lub innego Użytkownika Witryny lub wykorzystywać ich niezgodnie z prawem.
7.2 Przy korzystaniu z Witryny Użytkownicy i Odwiedzający zobowiązują się do przekazywania informacji i danych, w szczególności danych elektronicznych (plików, prywatnych wiadomości itp.), które:
  • nie wprowadzają w błąd lub nie są nieprawidłowe;
  • nie zachęcają do nabywania towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub zastrzeżona;
  • nie wykorzystują zdjęć do których nie posiadają praw własności intelektualnej (ogólnie są to zdjęcia znalezione w Internecie), lub które zawierają linki do innych stron internetowych;
  • nie wykorzystują fotografii na których widoczne są inne niż one osoby, chyba że osoby te wyraziły zgodę na publikację tych fotografii; lub które są lub mogą być uważane za fotografie erotyczne lub pornograficzne sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi lub porządkiem publicznym;
  • nie naruszają praw własności lub praw osobistych, które nie są prawami spadkowymi osób trzecich (w tym prawami własności intelektualnej);
  • nie naruszają obowiązujących przepisów;
  • nie zawierają linków do innych stron internetowych, które świadczą usługi podobne do tych oferowanych przez Witrynę.
7.3 W granicach obowiązującego prawa, www.motoradar.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika, gdy korzysta on z Witryny lub Usług. W szczególności www.motoradar.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zrealizowanie lub brak realizacji Transakcji przez Użytkowników.
7.4 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła w stosunku do osób trzecich, z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do korzystania z jego danych logowania.
7.5 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji zawartych na Witrynie, które nie są już aktualne ze względu na zmiany jego danych (w szczególności informacji podanych podczas rejestracji na Witrynie), jak również informacji dotyczących Przedmiotów wymienionych w Katalogu i ich stanu.
7.6 Korzystając z Witryny, Użytkownicy lub Odwiedzający oświadczają, że są osobami fizycznymi w wieku 18 lat lub więcej

8 PRAWA I OBOWIĄZKI WWW.MOTORADAR.PL

8.1 www.motoradar.pl może zabronić, w całości lub w części, korzystania z Witryny (poprzez określenie warunków ograniczenia) lub uniemożliwić Użytkownikowi lub Odwiedzającemu korzystanie z Witryny, w szczególności poprzez usunięcie Treści zamieszczonej na Witrynie, usunięcie konta Użytkownika oraz uniemożliwienie Użytkownikowi ponownej rejestracji na Witrynie lub uniemożliwienie Odwiedzającemu dostępu do Witryny, przy założeniu, że www.motoradar.pl prześle uprzednie oficjalne zawiadomienie do tych Użytkowników lub Odwiedzających, którzy:
  • łamią lub naruszają swoje zobowiązania wynikające z Ogólnych Warunków, Polityki Prywatności lub innych zasad Witryny;
  • podają nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i/lub informacje niekompletne zgodnie z Ogólnymi Warunkami w momencie ich rejestracji na Witrynie lub korzystania z niej;
  • umyślnie i celowo ujawniają nieprawidłowe informacje na Witrynie, obrażają inne osoby lub postępują w niewłaściwy sposób;
  • wykorzystują tożsamość innych Użytkowników lub działają w inny niezgodny z prawem sposób;
  • logują się z tego samego adresu IP lub z tego samego komputera, który został zablokowany z powodu naruszeń;
8.2 www.motoradar.pl , po uprzednim poinformowaniu zgodnie z punktem 8.1 powyżej, usunie wszelkie Treści niezgodne z prawem. W istocie, www.motoradar.pl może, w każdym czasie, usunąć z Witryny punkty umieszczone przez Użytkownika w Katalogu lub wszystkie inne informacje dostarczone przez Użytkownika, jeśli te naruszają Ogólne Warunki, obowiązujące przepisy lub są sprzeczne z dobrymi standardami moralnymi lub porządkiem publicznym.
8.3 Jeżeli Użytkownik lub Odwiedzający nie akceptuje tego prawa www.motoradar.pl , musi powstrzymać się od korzystania z Witryny. www.motoradar.pl może zbadać każde naruszenie Ogólnych Warunków i poinformować o tym właściwe instytucje i władze odpowiedzialne za stosowanie prawa.
8.4 www.motoradar.pl może, w każdym czasie, zreorganizować Katalog, powierzchnie reklamowe lub inne informacje o Przedmiotach, z zastrzeżeniem tych zmian, które nie zmieniają Treści dostarczonej przez Użytkownika, tak aby Witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika. www.motoradar.pl może publikować Aktualności, publikując opis, instrukcje lub zasady z nimi związane.

9 DANE OSOBOWE

Polityka Prywatności, dostępna pod adresem http://www.motoradar.pl/polityka.php, opisuje Dane Osobowe Użytkownika gromadzone przez www.motoradar.pl oraz cel, dla którego www.motoradar.pl przetwarza takie dane.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Ogólne Warunki podlegają prawu krajowemu Użytkownika. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a www.motoradar.pl będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla kraju Użytkownika.
10.2 W przypadku braku porozumienia pomiędzy www.motoradar.pl a Użytkownikiem, Użytkownik może:
  • Po pierwsze, skierować pisemną reklamację do Działu Obsługi Klienta pisząc na adres email info [at] motoradar.pl
  • W przypadku braku odpowiedzi ze strony tego działu w rozsądnym terminie jednego (1) miesiąca, lub jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią, Użytkownik i www.motoradar.pl postarają się rozwiązać skargę Użytkownika w sposób polubowny, zanim jakikolwiek spór zostanie wniesiony do właściwego sądu. Użytkownicy mogą zatem odwoływać się do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja konsumencka, mimo że www.motoradar.pl nie jest zobowiązany do stosowania takich metod.
  • W przypadku Polski informacje o tym, jak uzyskać dostęp do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, można znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
  • Komisja Europejska stworzyła platformę rozstrzygania sporów w celu gromadzenia ewentualnych skarg konsumentów po dokonaniu zakupu przez Internet i przekazywania ich właściwym mediatorom krajowym. Platforma ta jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
10.3 Użytkownik może zakończyć swoją relację z www.motoradar.pl w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po wypełnieniu wszystkich swoich zobowiązań oraz po usunięciu swojego Konta na Witrynie. Użytkownik może zakończyć swoją relację z www.motoradar.pl w formie elektronicznej, innymi słowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres email: info [at] motoradar.pl
10.4 Umieszczanie informacji lub danych, w szczególności zdjęć na Witrynie, tj. „Treści”, oznacza, że Użytkownicy Witryny lub Usług niniejszym udzielają www.motoradar.pl bez wynagrodzenia, niewyłączną licencję na korzystanie z Treści na całym świecie, która będzie obowiązywać przez okres obowiązywania odpowiednich praw, jeśli dotyczy (i ich ewentualnych rozszerzeń). Taka licencja obejmuje prawo do korzystania, kopiowania, reprodukowania, wyświetlania i dostosowywania Treści. www.motoradar.pl może wykorzystywać taką Treść na wszelkich znanych lub nieznanych dotychczas nośnikach, w szczególności w telewizji, na papierze, w Internecie (w ramach banerów i artykułów, umieszczać je na innych stronach internetowych) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, itp.), w celach komercyjnych, reklamowych oraz dla celów wewnętrznych, co Użytkownik akceptuje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treść i potwierdzają, że posiadają wszelkie do niej prawa.
10.6 Wszystkie powiadomienia, prośby i inne informacje pomiędzy Użytkownikiem a www.motoradar.pl będą wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji na Witrynie.
10.7 Ogólne Warunki nie skutkują powstaniem partnerstwa pomiędzy www.motoradar.pl a Użytkownikami, relacji pracownik pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym a jego klientem ani relacji franczyzowej.
10.8 www.motoradar.pl informuje Użytkownika, że www.motoradar.pl może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na www.motoradar.pl. Przeniesienie takie zwalnia www.motoradar.pl na przyszłość. W przypadku przeniesienia przez www.motoradar.pl i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków na jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z www.motoradar.pl i zamknięcia swojego konta w www.motoradar.pl, w tym niniejszych Ogólnych Warunków.
10.9 Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące dostępu, korzystania lub działania Witryny lub Usług poprzez powiadomienie. Powiadomienia należy wysyłać do www.motoradar.pl na adres email: info [at] motoradar.pl

Regulamin ogłoszeń

 • Tylko osoba zarejestrowana na stronie motoradar.pl może dodawać ogłoszenia.
 • Wszystkie ogłoszenia akceptuje administrator strony www.motoradar.pl
 • Dodawaj ogłoszenia tylko w odpowiednich kategoriach.
 • Nie akceptujemy więcej niż jedno takie same ogłoszenie w kategorii (wyjątkiem są tylko firmy które posiadają sklepy / filie w 2 odrębnych lokalizacjach).
 • Jeżeli Twoje ogłoszenie powinno się znaleźć w więcej niż jednej kategorii, możesz dodać kolejne ogłoszenie w innej kategorii.
 • Nie akceptujemy ogłoszeń, dodanych wielokrotnie w kilku miastach.
 • Z ogłoszeń mogą korzystać zarówno osoby prywatne jak i osoby reprezentujące podmioty gospodarcze.
 • Nie akceptujemy ogłoszeń zawierających treści reklamowe nie związane w żadnym stopniu z kategorią.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub edycji jakichkolwiek ogłoszeń, których treść nie odnosi się do strony, narusza regulamin ogłoszeń lub regulamin strony.
 • Zastrzegamy sobie prawo do blokowania kont użytkowników, którzy w sposób ciągły zamieszczają ogłoszenia naruszające regulamin ogłoszeń lub regulamin strony.
 • Ogłoszenie dodane i zaakceptowane przez administrację będzie dostępne aż do usunięcia przez właściciela ogłoszenia lub funkcjonowania serwisu
 • Tylko osoba która dodała ogłoszenie może to ogłoszenie usunąć. W tym celu należy się skontaktować z info [at] motoradar.pl z prośbą o usunięcie ogłoszenia. Wymogiem jest napisanie prośby z maila z którego to ogłoszenie zostało dodane.